Meny Stäng

SEFI-rådet

Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen, SEFI-rådet, ansvarar för att samordna åtgärder i Sverige mot bedrägerier och andra missbruk av EU-relaterade medel.

Rådet ska:

 • Främja en effektiv och korrekt hantering av EU-medel i Sverige och göra det enklare för berörda myndigheter att samarbeta kring att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder när det finns misstanke om att EU-relaterade medel används på fel sätt.
 • Följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde och föreslå eller starta åtgärder för att skyddet för EU:s finansiella intressen ska fortsätta att vara bra.
 • Vara ett forum där deltagarna kan dela med sig av information och erfarenheter.
 • Analysera och utvärdera det arbete som görs inom området.

Ekobrottsmyndigheten ansvarar för rådets kanslifunktioner.

Rapport om EU:s finansiella intressen i Sverige

Vart tredje år lämnar rådet en rapport som beskriver hur skyddet av EU:s finansiella intressen är i Sverige. Framsida SEFI-rapporten

Rapporten visar:

 • Vad rådet har gjort för att främja att EU-relaterade medel hanteras både effektivt och korrekt.
 • Hur rådet har jobbat för att samordna de myndigheter som varit berörda.
 • Hur rådets arbete har utvecklats.
 • Hur rådet ska arbeta de följande tre åren.

Rapport om skyddet av EU:s finansiella intressen i Sverige 2016-2018 Swedish

Rapport om skyddet av EU:s finansiella intressen i Sverige 2016-2018 English

Revisonsrättens särskilda rapport 06/19 om bekämpning av bedrägeri i EU

Den 5 december 2019 gästades rådet av Europeiska Revisionsrättens auktoriserade bedrägeriutredare Mr.Jorge Lôpez Guevara som vid en öppen föreläsning presenterade revisionrättens särskilda rapport 06/19 ”Bekämpning av bedrägeri i EU:s sammanhållningsutgifter: Förvaltande myndigheter måste bli bättre på upptäckt, motåtgärder och samordning”.

Bekämpning av bedrägeri i EU:s sammanhållningsutgifter: Förvaltande myndigheter måste bli bättre på upptäckt, motåtgärder och samordning

I rapporten redogörs för i vilken utsträckning de granskade medlemsstaterna bedöms uppfylla sina skyldigheter i alla led av bedrägeribekämpningsprocessen bland annat avseende:

 • om de utarbetat en bedrägeribekämpningspolicy, gjort en grundlig riskbedömning och om de genomfört lämpliga åtgärder för att förebygga och upptäcka bedrägeri,
 • reagerat på upptäckta bedrägerier på lämpligt sätt och i samarbete med andra bedrägeribekämpningsorgan.

Presentation som hölls på engelska filmades och presenteras här i fyra delar:

Film

 

Anmälningspolicy

SEFI-rådet har en gemensam anmälningspolicy som bland annat innebär att misstänkta EU-bedrägerier ska anmälas till Ekobrottsmyndigheten. Policyn ska också fungera som ett stöd och hjälpmedel för myndighetshandläggare och myndighetsledning.

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Vägledning

Som ett led i EU:s policy för bedrägeribekämpning finns det en vägledning för hantering av misstänkt brottslighet i samband med förvaltning av EU-medel. Målgruppen är handläggare och chefer vid de myndigheter i Sverige som hanterar EU-medel.

Tanken är att den ska vara ett hjälpmedel vid myndigheternas bedömning av om ett visst agerande i samband med ansökan eller utbetalning av stöd som helt eller delvis finansieras av EU-medel ska hanteras som misstänkt brottslighet. 

Vägledningen är framtagen av Ekobrottsmyndigheten, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket.

Vägledning för hantering av misstänkt brottslighet

Kontaktuppgifter

Ordförande i rådet är Ann Lemne, stabschef vid Ekobrottsmyndigheten.
Kansliansvarig är Olof Hallström, stabsjurist vid Ekobrottsmyndigheten

SEFI-rådet består av:

 • Ann Lemne – Ekobrottsmyndigheten
 • Olof Hallström – Ekobrottsmyndigheten
 • Christina Jansson – Polismyndigheten
 • Fredrik Persson – Tullverket
 • Ulrika Bergelv – Ekonomistyrningsverket
 • Susanne Andersson – Jordbruksverket
 • Jenny Blomquist – Länsstyrelsen i  Västerbottens län
 • Pernilla Hellgren – Migrationsverket
 • Meliha Sevinc Husberg – Tillväxtverket
 • Anna Tandberg – Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige