Meny Stäng

Samverkan mot organiserad brottslighet

Regeringen beslutade den 17 juli 2008 om en bred mobilisering mot den organiserade brottsligheten. Därför har olika myndighetsgemensamma organ inrättats, bland annat ett samverkansråd och ett operativt råd.

Samverkansrådet

Samverkansrådet beslutar om den strategiska inriktningen med stöd av en lägesbild som har arbetats fram av alla samverkande myndigheter i det nationella underrättelsecentrumet.

Medlemmar i samverkansrådet är rikspolischefen och myndighetscheferna för:

 • Polismyndigheten
 • Säkerhetspolisen
 • Åklagarmyndigheten
 • Ekobrottsmyndigeten
 • Skatteverket
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Kustbevakningen
 • Tullverket
 • Försäkringskassan
 • Migrationsverket
 • Arbetsförmedlingen

Rådets syfte är att gemensamt besluta om strategiska mål och myndigheternas inriktning av bekämpningen av grov organiserad brottslighet.

Operativa rådet

Det operativa rådet beslutar om den operativa nationella inriktningen för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. Operativa rådet fattar beslut om användandet av aktionsgrupper i enskilda ärenden, då en eller flera aktionsgrupper kan kraftsamlas i ett geografiskt område.

Operativa rådet består av representanter från:

 • Polismyndigheten
 • Säkerhetspolisen
 • Åklagarmyndigheten
 • Ekobrottsmyndigeten
 • Skatteverket
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Kustbevakningen
 • Tullverket
 • Försäkringskassan
 • Migrationsverket
 • Arbetsförmedlingen

Kansliet för samverkansrådet och operativa rådet

Kansliets uppgift är att förse samverkansrådet och det operativa rådet med beslutsunderlag. Kansliet sammanställer även det årliga resultatet av satsningen mot organiserad brottslighet.

Nationellt underrättelsecentrum (NUC)

För att bearbeta och analysera underrättelser från alla de samverkande myndigheterna, och på det sättet ta fram underlag till samverkansrådet, finns ett nationellt underrättelsecentrum hos Polismyndigheten.

Det nationella underrättelsecentrumet arbetar varje år fram en myndighetsgemensam lägesbild över utvecklingen av den organiserade brottsligheten till samverkansrådet. Lägesbilden är sedan ett underlag för de strategiska inriktningsbesluten.

Underrättelsecentrumet kommer också att bearbeta och analysera operativa underrättelser och producera underlag för insatser till operativa rådet.

Följande myndigheter finns representerade vid det nationella underrättelsecentrumet:

 • Rikskriminalpolisen
 • Säkerhetspolisen
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Tullverket
 • Skatteverket
 • Kustbevakningen
 • Kriminalvården
 • Kronofogden
 • Försäkringskassan
 • Migrationsverket

Syftet med NUC är att skapa förutsättningar för och utveckla en effektiv myndighetsgemensam underrättelseverksamhet på nationell nivå. NUC ska också stödja samverkansrådet och operativa rådet inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet.

Regionala underrättelsecentrum (RUC)

De regionala underrättelsecentrumens uppgift är att stödja satsningen mot den grova organiserade brottsligheten. De ska arbeta med myndighetsöverskridande ärenden inom ramen för den nationella inriktningen för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten.

RUC leds av styrgrupper bestående av representanter från samtliga samverkande myndigheter. Styrgrupperna beslutar om vilken myndighet som är lämpligast att arbeta vidare med de gemensamt framtagna underlagen.