Meny Stäng

OLAF – EU:s bedrägeribekämpningsbyrå

OLAF, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, har i uppdrag att skydda EU:s finansiella intressen.

OLAF är en avdelning inom Europeiska kommissionen. En ledamot av kommissionen har det politiska ansvaret för byrån, men i sitt dagliga arbete är OLAF helt självständigt.

Generaldirektör för OLAF är Ville Itälä.

OLAF:s uppdrag omfattar verksamhet som har samband med att skydda EU:s finansiella intressen, bl.a. utredningar av bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet som riktas mot unionens finansiella intressen. OLAF har därför mandat att utföra administrativa undersökningar i medlemsländerna och interna utredningar inom EU:s institutioner, organ och byråer. En ytterligare del i OLAF:s uppdrag är att förbereder lagstiftning för att skydda gemenskapens finansiella intressen och företräder kommissionen på området bedrägeribekämpning.

Ekobrottsmyndigheten är, liksom Tullverket, svensk kontaktmyndighet gentemot OLAF. I den rollen deltar Ekobrottsmyndigheten tillsammans med Finansdepartementet i en rådgivande kommitté vid OLAF (Cocolaf).

Ekobrottsmyndigheten har även ansvar för utredning och lagföring av bedrägerier enligt 9 kap. 1-3 §§ brottsbalken om gärningen rör EU:s finansiella intressen och subventionsmissbruk enligt 9 kap. 3a § brottsbalken (s.k. EU-bedrägeriärenden).

OLAFs webbplats