Meny Stäng

Anmäl misstänkt ekonomisk brottslighet

Misstankar om ekonomisk brottslighet inom Ekobrottsmyndighetens verksamhetsområde kan lämnas till respektive ort eller skickas per brev.

Det enklaste sättet att anmäla misstankar om ekonomisk brottslighet är att använda vår blankett Anmälan om misstanke om ekonomiska brott, se nedan.

Ekobrottsmyndigheten utreder ekonomisk brottslighet i hela landet. Myndigheten utreder skattebrott, bokföringsbrott, konkursrelaterade brott, finansmarknadsbrott och EU-bedrägerier – med andra ord brott som sker inom ramen för näringsverksamhet. De två vanligaste typerna av ekonomiska brott är skattebrott och bokföringsbrott.

Om du misstänker att du har utsatts för ett bedrägeri eller ett försök till bedrägeri, till exempel annonsbedrägeri, kortbedrägeri, bedrägeri via telefon, ska du i första hand anmäla det till polisen på din hemort. Läs mer här: polisen.se om bedrägerier.

Ekobrottsmyndighetens brottstyper

 • Borgenärsbrott – t ex bokföringsbrott & oredlighet mot borgenär.
 • Brott mot Skattebrottslagen – t ex skattebrott och försvårande av skattekontroll.
 • Brott mot Penningtvättslagen – utreds både av Polisen/Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Vilken myndighet som utreder beror på vad förbrottet är.
 • Brott mot Aktiebolagslagen – t ex överträdelse av låneförbudet och s k målvaktsverksamhet.
 • Brott mot Lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden – t ex insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan.
 • Brott mot EU:s finansiella intressen – t ex bedrägerier rörande EU:s finansiella intressen och subventionsmissbruk.
 • Övriga ärenden med särskilda krav på kännedom om finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt eller liknande – t ex bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman, mutbrott och penningtvättsbrott om brottsligheten begåtts inom ramen för en näringsverksamhet och kräver omfattande och kvalificerade bedömningar.

Hur gör jag?

Anmälningsblanketten kan fyllas i digitalt*, sparas och skrivas ut, alternativt skrivas ut och fyllas i för hand. Ifylld och undertecknad blankett kan sedan skickas per brev eller lämnas in till Ekobrottsmyndigheten på respektive ort.

Ladda ned Anmälan om misstanke om ekonomiska brott här

Undertecknad anmälan skickas till mängdenheten på närmaste huvudort:

Ekobrottsmyndigheten
Mängdenheten
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Ekobrottsmyndigheten
Mängdenheten
Box 431
401 26 GÖTEBORG

Ekobrottsmyndigheten
Mängdenheten
Porslinsgatan 4 B
205 90 MALMÖ

Ekobrottsmyndigheten
Mängdenheten
Box 432
581 04 LINKÖPING

Ekobrottsmyndigheten
Mängdenheten
Box 3198
903 04 UMEÅ

Ekobrottsmyndigheten
Mängdenheten
Box 898
751 08 UPPSALA

Här är några frågor som vi gärna ser att du berättar om i din anmälan till oss: 

 – Vilka är aktörerna? Är det t ex företrädare för bolag, privatpersoner eller är det personer som styr i bolag utan att synas formellt?

– Vad består den kriminella handlingen av? Vad är det dom gör? Hur går det till? 

– Finns det gömda/dolda tillgångar från brottsvinsterna?

– Finns det någon plats/sida där vi kan se tecken på den brottsliga verksamheten?  

Vad händer med en anmälan?

 • Anmälningar överlämnas till en polis eller åklagare. De beslutar sedan om förundersökning ska inledas.
 • Om en förundersökning inleds, utreds det som kan ha betydelse i brottmålet. Utredningen kan bestå av förhör samt genomgång av bokföring eller andra handlingar av intresse. Ibland behöver vi vidta tvångsåtgärder, som husrannsakan eller frihetsberövande åtgärder.
 • Hur lång tid en utredning tar beror på hur svårt ärendet är. Under förundersökningen råder i princip sekretess.
 • När förundersökningen är klar fattar åklagaren beslut om eventuellt åtal och ger in en stämningsansökan till tingsrätten. När stämningsansökan kommit till tingsrätten blir förundersökningen offentlig. Om brottet är mindre allvarligt kan ett strafföreläggande meddelas.
 • Tingsrätten sätter ut målet och kallar till huvudförhandling (rättegång). Efter det avkunnar tingsrätten dom. Tingsrättens dom kan för det mesta överklagas till hovrätten.

Vad är skillnaden mellan ett tips och en anmälan?

När man lämnar ett tips kan man välja om man vill vara anonym eller inte. Vid en anmälan om misstänkt ekonomisk brottslighet kan man inte vara anonym.

Vi vill helst inte ha anonyma tips då vi kan behöva ställa ytterligare frågor för att veta mer.