Meny Stäng

Anmäl misstänkt ekonomisk brottslighet

Misstankar om ekonomisk brottslighet inom Ekobrottsmyndighetens verksamhetsområde kan lämnas till respektive ort, per brev eller via e-post.

Det enklaste sättet att anmäla misstankar om ekonomisk brottslighet är att använda vår blankett Anmälan om misstanke om ekonomiska brott, se nedan.

Vi utreder ekonomisk brottslighet, också kallat ekobrott, i hela landet. Vi utreder skattebrott, bokföringsbrott, konkursrelaterade brott, finansmarknadsbrott, penningtvättsbrott och EU-bedrägerier – med andra ord brott som sker inom ramen för näringsverksamhet.

Hur gör jag?

Anmälningsblanketten kan fyllas i digitalt*, sparas och skrivas ut, alternativt skrivas ut och fyllas i för hand.

Ifylld och undertecknad blankett skickas per brev, mejlas eller lämnas in till Ekobrottsmyndigheten på respektive ort.

Ladda ned Anmälan om misstanke om ekonomisk brottslighet här

Undertecknad anmälan skickas till den mängdenhet närmast det anmälda bolagets säte, eller misstänkt persons hemvist:

Ekobrottsmyndigheten    
Mängdenheten
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Ekobrottsmyndigheten    
Mängdenheten
Box 431
401 26 GÖTEBORG

Ekobrottsmyndigheten    
Mängdenheten
Box 342
201 23 MALMÖ

Ekobrottsmyndigheten
Mängdenheten
Box 432
581 04 LINKÖPING 

Ekobrottsmyndigheten
Mängdenheten
Box 3198
903 04 UMEÅ 

Ekobrottsmyndigheten
Mängdenheten
Box 898
751 08 UPPSALA


Göteborg: registrator.goteborg@ekobrottsmyndigheten.se

Linköping: registrator.linkoping@ekobrottsmyndigheten.se

Malmö: registrator.malmo@ekobrottsmyndigheten.se

Stockholm: registrator.stockholm@ekobrottsmyndigheten.se

Umeå: registrator.umea@ekobrottsmyndigheten.se

Uppsala: registrator.uppsala@ekobrottsmyndigheten.se

 
EBM:s geografiska ansvarsområden redovisas allra längst ner på denna sida.

 

Att tänka på när du anmäler

Här är några frågor som vi gärna ser att du berättar om i din anmälan till oss (du behöver inte kunna besvara allt):  

●  Vem kan misstänkas för brottet? Är det till exempel företrädare för bolag, privatpersoner eller är det personer som styr i bolag utan att synas formellt? Ange personuppgifter, adressuppgifter och andra kontaktuppgifter om du har dem.

●  Vad består den kriminella handlingen av? Beskriv vad som har hänt och på vilket sätt den misstänkte har agerat.

●  När inträffade brottet? Är det en viss tidpunkt eller under en tidsperiod?

●  Var inträffade brottet? Var befann sig personen? Var har eventuellt bolag sitt säte? Finns filialer? 

●  Vad finns det för bevisning för påståendet om brott? Finns vittnen som kan höras om det inträffade? Ange namn och kontaktuppgifter till dessa om möjligt. Finns skriftlig bevisning? Bifoga den till denna anmälan eller ange var den finns.

●  Finns tillgångar hos den misstänkte eller företaget som kan kopplas till den brottsliga verksamheten? Det kan röra sig om tillgångar som skaffats direkt genom brottet eller som har kunnat skaffas med medel som kommer från brottsligheten. Vänligen ange i vilken form och var de kan anträffas.

●  Finns det någon fysisk plats eller webbsida där vi kan se tecken på den brottsliga verksamheten?  

 

De här brotten utreder vi

Vi utreder ekonomisk brottslighet, också kallat ekobrott, vilket är ett samlingsbegrepp för många typer av brott. Vi utreder skattebrott, bokföringsbrott, konkursrelaterade brott, finansmarknadsbrott, penningtvättsbrott och EU-bedrägerier – med andra ord brott som sker inom ramen för näringsverksamhet. Misstänkta kan vara företrädare för företag, men även andra personer med koppling till näringsverksamhet, som till exempel målvakter och bulvaner. 

De vanligaste ekobrotten är bokföringsbrott och olika typer av skattebrott.

Exempel på sådan ekonomisk brottslighet är:

●  ett företag eller en person som inte redovisar korrekt skatt till Skatteverket

●  ett företag inte följer de regler som finns för att redovisa ekonomin i företaget (bokföringsbrott)

Vi utreder ekonomisk brottslighet i hela landet.  

Ekobrottsmyndighetens brottstyper:

 • Borgenärsbrott – t ex bokföringsbrott & oredlighet mot borgenär.
 • Brott mot Skattebrottslagen – t ex skattebrott och försvårande av skattekontroll.
 • Brott mot Penningtvättslagen – utreds både av Polisen/Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Vilken myndighet som utreder beror på vad förbrottet är.
 • Brott mot Aktiebolagslagen – t ex överträdelse av låneförbudet och så kallad målvaktsverksamhet.
 • Brott mot Lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden – t ex insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan.
 • Brott mot EU:s finansiella intressen – t ex bedrägerier rörande EU:s finansiella intressen och subventionsmissbruk.
 • Övriga ärenden med särskilda krav på kännedom om finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt eller liknande – t ex bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman, mutbrott och penningtvättsbrott om brottsligheten begåtts inom ramen för en näringsverksamhet och kräver omfattande och kvalificerade bedömningar.
 

Vilka brott utreder Ekobrottsmyndigheten inte? 

Vi utreder normalt inte förmögenhetsbrott utan anknytning till näringsverksamhet som till exempel stöld, rån, bedrägeri, trolöshet mot huvudman, svindleri, förskingring och mutbrott.  Dessa brott utreds av Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. 

Om du misstänker att du har utsatts för ett bedrägeri eller ett försök till bedrägeri, till exempel annonsbedrägeri, kortbedrägeri, bedrägeri via telefon, ska du i första hand anmäla det till polisen på din hemort. Läs mer här: polisen.se om bedrägerier.

Om brotten har begåtts i en näringsverksamhet och utredningen kräver omfattande och kvalificerade bedömningar av räkenskapsinformation (bokföring), kan Ekobrottsmyndigheten utreda brottet.

 

Vad händer med en anmälan?

 • Anmälningar överlämnas till en polis eller åklagare. De beslutar sedan om förundersökning ska inledas.
 • Om en förundersökning inleds, utreds det som kan ha betydelse i brottmålet. Utredningen kan bestå av förhör samt genomgång av bokföring eller andra handlingar av intresse. Ibland behöver vi vidta tvångsåtgärder, som husrannsakan eller frihetsberövande åtgärder.
 • Hur lång tid en utredning tar beror på hur svårt ärendet är. Under förundersökningen råder i princip sekretess.
 • När förundersökningen är klar fattar åklagaren beslut om eventuellt åtal och ger in en stämningsansökan till tingsrätten. När stämningsansökan kommit till tingsrätten blir förundersökningen offentlig. Om brottet är mindre allvarligt kan ett strafföreläggande meddelas.
 • Tingsrätten sätter ut målet och kallar till huvudförhandling (rättegång). Efter det avkunnar tingsrätten dom. Tingsrättens dom kan för det mesta överklagas till hovrätten.

(Klicka på bilden för förstoring)

 

Vad är skillnaden mellan ett tips och en anmälan?

När man lämnar ett tips om ekobrott, kan du välja om du vill vara anonym eller inte. Vid en anmälan om misstänkt ekonomisk brottslighet kan du inte vara anonym. Vi vill helst inte ha anonyma tips då vi kan behöva ställa ytterligare frågor för att veta mer.

Allt du skickar till oss via mejl eller traditionell post blir allmän handling. Det betyder att vem som helst kan begära att få ut dina uppgifter. Känsliga uppgifter blir ofta sekretessbelagda.

Läs mer om offentlighetsprincipen

Så behandlar vi dina uppgifter

 

Ordlista

Ordlista med förklaringar av en del ord, begrepp och termer som relaterar till vår verksamhet på Ekobrottsmyndigheten.

Ordlista

 

Geografiska ansvarsområden Svergiekarta


Våra kontor ansvarar för olika regioner i landet: 

Umeå: Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län

Stockholm: Stockholms och Gotlands län

Uppsala: Uppsala, Gävleborgs och Västmanlands län

Linköping: Östergötlands, Södermanlands, Jönköpings, Örebro, Värmlands och Dalarnas län

Göteborg: Västra Götalands och Hallands län

Malmö: Skåne, Kalmar, Kronobergs och Blekinge län 

 

* Fungerar ej i Firefox