INFORMATION
Skrivet den 13 February, 2013 av
 • FÖREBYGGA BROTT I FÖRETAG

 • Här följer några tips på hur ett företag kan agera för att förhindra olika typer av brott och minska risken för brott genom oaktsamhet:
   
  • Lyssna alltid på revisorerna! Ta anmärkningar om brister på allvar och genomför förbättringsåtgärder.
   
  • Ha tydliga rutiner för kreditgivning som efterföljs av samtliga anställda.
   
  • En person bör inte ha kontroll över hela kedjan från inköp till lager och försäljning utan insyn från någon annan.
   
  • Ha tydliga regler för attester som efterlevs. Minska risken för misstankar om att företagets medel använts för privat bruk.
   
  • Var noga med upphandlingar och ställ krav på kontroll av underleverantörer! Alla underleverantörer och entrepenörer ska godkännas av beställaren.
   
  • Vid upphandling/avrop, begär in offentliga uppgifter om företaget från Skatteverket, t. ex. genom att fylla i blanketten Begäran om offentliga uppgifter (SKV 4820).
   
  • Bedöm leverantörens ekonomiska status och offerter med hjälp av t.ex. kreditupplysning, relevanta nyckeltal och jämförelser med branschens normalvärden.
   
  • Kom ihåg att du som är företagsledare/ägare alltid är personligt ansvarig för bokföringen även om den utförs av en anställd eller en anlitad revisor eller redovisningsbyrå!
   
  • Affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Bokföringen får senareläggas om det finns skäl, verifikationer och det är förenligt med god redovisningssed.
   
  • Företag med en omsättning på mindre än tre miljoner kr får dröja med bokföringen av en faktura tills betalning sker, men vid räkenskapsårets utgång ska samtliga transaktioner vara bokförda.
   
  • Om företaget redovisar moms var tredje månad måste bokföringen vara upprättad senast 45 dagar efter utgången av denna period. Kom ihåg att kontanta transaktioner normalt sett alltid måste grundbokföras senast dagen efter.
   
  • Gör klart årsbokslutet eller årsredovisningen så fort som möjligt, allra senast inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Är ditt företag ett aktiebolag och har en revisor ska revisorn ha bokslutet senast 4,5 månader efter räkenskapsårets utgång.